Run boy, run

Project Info

Project Description

Ryu Matsuyama 2nd Mini Album『Grow from the ground』収録
「Run boy, run」MV

Director/Camera: Kyotaro Hayashi  (http://www.kyotaro.org/)
Asistant Director: Satoshi Watanabe (http://www.satoshiwatanabe.org/)
Model: Yuriko Kawasaki

Leave a Reply

Window // Ryu Matsuyama - Between Night and Day
icon-download
  1. Window // Ryu Matsuyama - Between Night and Day
  2. Footsteps // Ryu Matsuyama - Between Night and Day
  3. City // Ryu Matsuyama - Between Night and Day
  4. That Mad Rad Tale // Ryu Matsuyama - Between Night and Day
  5. Istante // Ryu Matsuyama - Between Night and Day
  6. Take a Piece // Ryu Matsuyama - Between Night and Day