Run boy, run

Project Info

Project Description

Ryu Matsuyama 2nd Mini Album『Grow from the ground』収録
「Run boy, run」MV

Director/Camera: Kyotaro Hayashi  (http://www.kyotaro.org/)
Asistant Director: Satoshi Watanabe (http://www.satoshiwatanabe.org/)
Model: Yuriko Kawasaki

Leave a Reply

In a Sunny Place // ALBUM
  1. In a Sunny Place // ALBUM
  2. Paper Planes // ALBUM
  3. In this Night // ALBUM
  4. Taiyo // ALBUM
  5. Run boy,run // ALBUM
  6. Child // ALBUM